DDOM Chyliczki

Zapraszamy na płatne pobyty dzienne, więcej informacji pod numerem: 733 333 050

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W CHYLICZKACH

ul. Krótka 1, 05-500 Chyliczki

Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 9:00-17:00

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

CENTRUM ZDROWIA realizuje projekt nr RPMA.09.02.02-14-b409/18 pn. „DDOM w Chyliczkach, jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi”..

Przedmiotem projektu jest utworzenie wyodrębnionego strukturalnie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Chyliczkach, a tym samym rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób starszych (min. 125 uczestników w 18 m-cy udzielania wsparcia). DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Przełoży się to bezpośrednio na poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Realizacja projektu przyczyni się do deinstytucjonalizacji czyli przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. W ramach projektu Centrum Zdrowia zamierza zakupić m.in. niezbędny sprzęt, meble, materiały medyczne i gospodarcze oraz sfinansować wynagrodzenia personelu i koszty transportu pacjentów, a także ich wyżywienie. Rezultatem będzie utworzenie DDOM o warunkach zbliżonych do domowych i objęcie świadczeniami min.125 osób zależnych. DDOM zapewni: poradnictwo, wsparcie, posiłki i niektóre aspekty opieki osobistej, a także będzie prowadził działalność społeczną i kulturalną. Pozwoli przezwyciężyć samotność i izolację. Dzięki małej grupie uczestników jednocześnie (25 osób) DDOM świadczył będzie opiekę zindywidualizowaną. Inwestycja nie ma charakteru segregującego, a projekt przyczyni się do włączenia społecznego uczestników. Zapewni bowiem poprawę stanu zdrowia osób zależnych, edukację oraz wsparcie psychologiczne dla opiekunów tych osób oraz ograniczy bariery równości płci poprzez dostęp do świadczeń w podobnym stopniu dla K i M.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Poprawa stanu zdrowia, co najmniej 100 osób niesamodzielnych (KiM) poza warunkami szpitalnymi, w okresie 18m-cy udzielania świadczeń w projekcie, potwierdzona ukończeniem leczenia w nowoutworzonym DDOM w Chyliczkach.

Osiągnięcie celu będzie realizowane w podziale na 3 zadania: Zakup wyposażenia DDOM, Zaangażowanie wielodyscyplinarnego zespołu terap. oraz Funkcjonowanie DDOM i udzielanie w nim świadczeń. Cel główny projektu realizuje wprost cel szczegółowy RPO WM poprzez realizację CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROJEKTU:

 1. Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych dla 125 uczestników projektu.
 2. Zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród 125 osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie.
 3. Rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez utworzenie 1 nowego DDOM w Chyliczkach i udzielanie w nim świadczeń.
 4. Zwiększenie dostępności usł. Med. dla uczestników projektu w warunkach zbliżonych do domowych w 1 nowym DDOM.
 5. Podniesienie wiedzy i zdolności opiekuńczych opiekunów 125 osób niesamodzielnych, które zostały objęte opieką w DDOM w ramach projektu.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 2 045 356,38 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 636 285,10 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.06.2019 r. do 30.11.2021 r.
OKRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r.
ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 02.09.2019 r.
LICZBA ZDEINSTYTUCJONALIZOWANYCH MIEJSC OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI: 25 miejsc jednocześnie
MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW W OKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:
125 osób, w tym minimum:

 • 86 kobiet,
 • 39 mężczyzn,
 • 75 osób w wieku 65+,
 • 63 osoby zamieszkujące miasta średnie,
 • 23 osoby niepełnosprawne,
 • 25 osób wykluczonych z więcej niż jednego powodu.

DLA KOGO?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, po hospitalizacji i/lub zagrożonych hospitalizacją, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to:

 • poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej,
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym,
 • przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki.

Wsparciem zostaną objęte w szczególności osoby:

 • powyżej 65 r.ż.,
 • zamieszkujące miasta średnie np. Piaseczno,
 • niepełnosprawne,
 • wykluczone społecznie z więcej niż jednego powodu.

Jednakże nie wyklucza się udziału osób nie spełniających ww. kryteriów.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO DDOM:

KRYTERIA OBLIGATORYJNE:

 1. Pacjent musi posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ,
 2. Pacjent musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego,
 3. Pacjent musi być po hospitalizacji i/lub zagrożony hospitalizacją, w tym:
  1. Pacjent musi być bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a jego stan zdrowia musi wymagać:
   • wzmożonej opieki pielęgniarskiej,
   • nadzoru nad terapią farmakologiczną,
   • kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności,
   • wsparcia i edukacji zdrowotnej,
   • doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej
  2. lub
  3. U pacjenta występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie
  4. lub
  5. Pacjentowi w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 4. Stan zdrowia pacjenta musi wymagać, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagać hospitalizacji w oddziale szpitalnym. W związku z tym pacjent w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) musi otrzymać 40-65 punktów.
 5. Pacjent ubiegający się o miejsce w DDOM nie może:
  1. Korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
  2. Korzystać ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 6. Uczestnik Projektu nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innym Projekcie DDOM u innego Beneficjenta,
 7. Pacjent musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane na etapie rekrutacji w szczególności skierowanie, kartę oceny samodzielności, formularz zgłoszeniowy, oświadczenia (możliwość uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie),
 8. Przyjętych może zostać maksymalnie 25 osób jednocześnie.

KRYTERIA PUNKTOWE:

 1. Pierwszeństwo będą miały osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością,
 2. W pozostałych przypadkach decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

WYKLUCZONE ZE WSPARCIA SĄ OSOBY:

 1. Nieubezpieczone w NFZ;
 2. Niezamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego;
 3. Objęte Opieką Pielęgniarską Długoterminową;
 4. Objęte Domową Opieką Paliatywną / Hospicyjną;
 5. Objęte rehabilitacją leczniczą w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych;
 6. Z zaawansowaną chorobą psychiczną;
 7. Objęte leczeniem uzależnień.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SZCZEGÓŁY UDZIAŁU W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM.

KONTAKT DO KIEROWNIKA PROJEKTU:

tel.:+48 733 333 050

e-mail: ddom@centrumzdrowia.com

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

W pierwszej kolejności, do oceny kwalifikowalności do projektu, każda osoba starająca się o udział w nim musi złożyć następujące dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Oryginał/kopia Uwagi
1) Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej (załącznik nr 1) wydane przez:

 1. lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 2. lub
 3. w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
Beneficjent dopuszcza inny wzór skierowania zawierający, co najmniej takie same dane nt. pacjenta
2) Karta oceny stanu klinicznego wg skali Barthel (załącznik nr 2) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
3) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
4) Oświadczenia osoby starającej się o udział w projekcie (załącznik nr 4) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
5) Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna pacjenta do współpracy w przygotowaniu transportu (załącznik nr 5) ORYGINAŁ JEŚLI DOTYCZY
6) Oświadczenia rodziny/opiekuna osoby starającej się o udział w projekcie (załącznik nr 6) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY (nie dotyczy osób samotnych)
7) Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska KOPIA lub ORYGINAŁ do wglądu JEŚLI DOTYCZY
8) Wypis ze szpitala KOPIA lub ORYGINAŁ do wglądu JEŚLI DOTYCZY
9) Dokument potwierdzający udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego w okresie ostatnich 12 miesięcy KOPIA lub ORYGINAŁ do wglądu JEŚLI DOTYCZY


Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w REGULAMINIE REKRUTACYJNYCH DO DDOM. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed aplikowaniem do projektu.

UWAGA!
Informujemy, że przyjęcia do DDOM są w każdy pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca POD WARUNKIEM DOSTĘPNOŚCI MIEJSC (25 osób jednocześnie). Osoby, które złożą dokumentację rekrutacyjną i zostaną zakwalifikowane do projektu przed pierwszym poniedziałkiem miesiąca rozpoczynają projekt w pierwszy poniedziałek miesiąca, osoby, które złożą dokumentację rekrutacyjną i zostaną zakwalifikowane do projektu od pierwszego poniedziałku miesiąca włącznie do drugiego poniedziałku miesiąca rozpoczynają projekt w drugi poniedziałek miesiąca.