DDOM Piaseczno

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W PIASECZNIE

ul. Nadarzyńska 14 lok. U1, 05-500 Piaseczno

Godziny otwarcia – poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

Projekt współfinansowany w ramach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

CENTRUM ZDROWIA realizuje projekt nr RPMA.09.02.02-14-d512/19 pn. „DDOM w Piasecznie, jako alternatywna forma opieki nad osobami zależnymi”..

Przedmiotem projektu jest utworzenie wyodrębnionego strukturalnie Dziennego Domu Opieki Medycznej (dalej: DDOM) w Piasecznie, w powiecie piaseczyńskim, a tym samym rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób starszych (min. 125 uczestników w 18 m-cy udzielania wsparcia), głównie osób w wieku 65+ (>50% uczestników). Projekt ze względu na swoją lokalizację skierowany jest głównie do osób z miasta średniego Piaseczna, jednak Wnioskodawca dopuszcza także uczestników z terenu powiatu piaseczyńskiego. DDOM zapewni opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Przełoży się to bezpośrednio na poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Realizacja projektu przyczyni się do deinstytucjonalizacji czyli przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności. W ramach projektu Centrum Zdrowia zamierza zakupić niezbędne wyposażenie oraz sfinansować wynagrodzenia personelu i usługodawców oraz funkcjonowanie DDOM. Rezultatem będzie utworzenie DDOM o warunkach zbliżonych do domowych i objęcie świadczeniami min.125 pacjentów. DDOM zapewni: poradnictwo, wsparcie, posiłki i niektóre aspekty opieki osobistej, a także będzie prowadził działalność społeczną i kulturalną. Pozwoli przezwyciężyć samotność i izolację. Dzięki małej grupie uczestników jednocześnie (25 osób) DDOM świadczył będzie opiekę zindywidualizowaną. Inwestycja nie ma charakteru segregującego, a projekt przyczyni się do włączenia społecznego uczestników. Zapewni bowiem poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych, edukację oraz wsparcie psych. dla opiekunów tych osób oraz ograniczy bariery równości płci poprzez dostęp do świadczeń w podobnym stopniu dla kobiet i mężczyzn.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest: Poprawa stanu zdrowia 125 osób niesamodzielnych, które zostały objęte opieką i ukończą leczenie poza warunkami szpitalnymi w DDOM w Piasecznie, do 31.05.2022 r., poprzez zwiększenie dostępu do usług opieki zdrowotnej.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

 1. Zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych dla 125 uczestników projektu, w tym dla 75 osób 65+ do 31.05.2022 r.
 2. Mniejsza liczba nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród 125 osób niesamodzielnych z pow. piaseczyńskiego biorących udział w projekcie do 31.05.2022 r.
 3. Nowe formy dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi w 1 nowym DDOM w Piasecznie do 31.05.2022 r.
 4. Większa dostępność usług med. dla uczestników w warunkach zbliżonych do domowych w 1 nowym DDOM w Piasecznie do 31.05.2022 r.
 5. Większa wiedza i zdolności opiekuńcze opiekunów osób niesamodzielnych z pow. piaseczyńskiego, które zostały objęte opieką w 1 nowym DDOM do 31.05.2022 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU OGÓŁEM: 2 123 560,11 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 698 848,09 PLN
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.04.2021 r. do 31.03.2023 r.
OKRES UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ: od 04.10.2021 r. do 31.03.2023 r.
ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI: 01.09.2021 r.
LICZBA ZDEINSTYTUCJONALIZOWANYCH MIEJSC OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI: 25 miejsc jednocześnie
MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW W OKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ:
125 osób, w tym minimum:

 • 79 kobiet,
 • 46 mężczyzn,
 • 60% osób w wieku 65+, czyli 75 osób,
 • 51% osób zamieszkujących miasta średnie, czyli 64 osoby,
 • 15% osób niepełnosprawnych, czyli 19 osób,
 • 18% osób wykluczonych z więcej niż jednego powodu, czyli 23 osoby.

DLA KOGO?

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, po hospitalizacji i/lub zagrożonych hospitalizacją, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w DDOM udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to:

 • poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej,
 • zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym,
 • przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO DDOM:

KRYTERIA OBLIGATORYJNE:

 1. Pacjent musi posiadać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w NFZ,
 2. Pacjent musi mieszkać na terenie powiatu piaseczyńskiego,
 3. Pacjent musi być po hospitalizacji i/lub zagrożony hospitalizacją, w tym:
  1. Pacjent musi być bezpośrednio po przebytej hospitalizacji,
  2. lub
  3. U pacjenta występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie
  4. lub
  5. Pacjentowi w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
 4. Pacjent musi otrzymać 40-65 punktów w ocenie skalą Barthel wykonywaną przez lekarza i pielęgniarkę.
 5. Pacjent musi być osobą pełnoletnią.
 6. Pacjent ubiegający się o miejsce w DDOM nie może:
  1. Korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
  2. Korzystać ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
 7. Uczestnik Projektu nie może w tym samym czasie uczestniczyć w innym Projekcie DDOM.

KRYTERIA PUNKTOWE (1 pkt za każdy warunek):

 1. Wiek 65+
 2. Osoba zamieszkująca miasto średnie lub miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze z pow. piaseczyńskiego np. Piaseczno
 3. Osoba ze stwierdzoną niepełnosprawnością.
 4. Osoba wykluczona z więcej niż 1-go powodu.

W pozostałych przypadkach decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

WYKLUCZONE ZE WSPARCIA SĄ OSOBY:

 1. Nieubezpieczone w NFZ;
 2. Niezamieszkujące na terenie pow. piaseczyńskiego;
 3. Objęte Opieką Pielęgniarską Długoterminową;
 4. Objęte Domową Opieką Paliatywną / Hospicyjną;
 5. Objęte rehabilitacją leczniczą w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych;
 6. Z zaawansowaną chorobą psychiczną;
 7. Objęte leczeniem uzależnień.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. SZCZEGÓŁY UDZIAŁU W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM.

KONTAKT DO KOORDYNATORA PROJEKTU:

tel.:+48 660 679 252

e-mail: ddom.piaseczno@centrumzdrowia.com

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

W pierwszej kolejności, do oceny kwalifikowalności do projektu, każda osoba starająca się o udział w nim musi złożyć następujące dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Oryginał/kopia Uwagi
1) Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej (załącznik nr 1) wydane przez:

 1. lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 2. lub
 3. w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
2) Karta oceny stanu klinicznego wg skali Barthel (załącznik nr 2) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
3) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 3) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
4) Oświadczenia osoby starającej się o udział w projekcie (załącznik nr 4) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY
5) Zgoda i zobowiązanie rodziny/opiekuna pacjenta do współpracy w przygotowaniu transportu (załącznik nr 5.1) ORYGINAŁ JEŚLI DOTYCZY
6) Wniosek o transport (załącznik nr 5.2) ORYGINAŁ JEŚLI DOTYCZY
7) Oświadczenia rodziny/opiekuna osoby starającej się o udział w projekcie (załącznik nr 6) ORYGINAŁ DOKUMENT OBLIGATORYJNY (nie dotyczy osób samotnych)
8) Orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska KOPIA lub ORYGINAŁ do wglądu JEŚLI DOTYCZY
9) Wypis ze szpitala KOPIA lub ORYGINAŁ do wglądu JEŚLI DOTYCZY


Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w REGULAMINIE REKRUTACYJNYCH DO DDOM. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed aplikowaniem do projektu.

UWAGA!
Informujemy, że co do zasady przyjęcia do DDOM są w każdy pierwszy
i drugi poniedziałek miesiąca POD WARUNKIEM DOSTĘPNOŚCI MIEJSC (25 osób jednocześnie). Osoby, które złożą dokumentację rekrutacyjną i zostaną zakwalifikowane do projektu przed pierwszym poniedziałkiem miesiąca rozpoczynają projekt w pierwszy poniedziałek miesiąca, analogicznie dla drugiego poniedziałku miesiąca.